Skip to main content

Måste jag ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare? Det undrar dagens frågeställare. Så här svarar Resultats experter.

Har just startat ett aktiebolag och fick ett reklambrev med erbjudande om att upprätta en digital aktiebok, måste jag verkligen ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare?

Enligt aktiebolagslagen ska det finnas en aktiebok i varje aktiebolag med uppgifter om aktier och aktieägare. Syftet med aktieboken är att den ska ligga till grund för utövandet av aktieägarens rät­tigheter mot bolaget samt att ge en bild av ägarför­hållandena i bolaget.

Den ska upprättas så snart stiftelseurkunden är undertecknad. Om en aktie säljs ska ändringen genast antecknas i aktieboken. Vad många inte vet är att aktieboken är en officiell handling och ska finnas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR